از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید

 

عضویت در انجمن صنفی:

 انجمن صنفی« دارای سه نوع عضویت است که عبارتند از:

 الف ‐ عضویت وابسته، ب ‐ عضویت پیوسته، ج ‐ عضویت افتخاری

 الف ‐ عضو وابسته: از کلیه حمایتهای مادی و معنوی»انجمن صنفی« برخوردار است ولی نمی تواند برای هیئت مدیره »انجمن صنفی« داوطلب شود. عضو وابسته فقط دارای حق رأی در کلیه انتخابات و مجامع عادی و فوق العاده »انجمن صنفی« است.

 ب ‐ عضو پیوسته: از کلیه حمایتهای مادی و معنوی »انجمن صنفی« برخوردار است و می تواند برای هیئت مدیره »انجمن صنفی« داوطلب شود. عضو پیوسته دارای حق رأی در کلیه انتخابات و مجامع عادی و فوق العاده »انجمن صنفی« است.

 

ج‐ عضو افتخاری: کلیه کسانی که به عناوین مختلف منشأ خدمات به هنر عکاسی و تصویرسازی تئاتر بوده اند با پیشنهاد حد اقل دو عضو ازهیئت مدیره »انجمن صنفی« یا ٢٠ عضو پیوسته »انجمن صنفی« و قبول دعوت از جانب شخص مورد نظر و تأیید هیئت مدیره »انجمن صنفی« به عنوان عضو افتخاری انتخاب میشوند.

 

ماده ۵‐ شرایط عضویت:

 اعضای این انجمن شامل عکاسان و پدیدآورندگان تصویری تئاتر اعم از سازندگان تیزر، موشن گرافیک و فیلمبرداران در حوزه تئاتر می شوند و همه افراد در صورت دارا بودن شرایط مندرج در این اساسنامه می توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:

 ۵-١ شرایط عمومی

١‐ تابعیت ایران.
٢ ‐ قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و مصوبات قانونی اركان انجمن صنفی.

 ۵-٢ شرایط تخصصی

١‐ : جهت عضویت وابسته در انجمن صنفی هر متقاضی نیازمند کسب حداقل ٣٠ امتیاز است.
٢‐ : پیش نیاز ٢ سال سابقه مستمر در عکاسی یا تصویرسازی است تئاتر.
٣‐ : پیش نیاز ارائه ٣ تصویر از 24 نمایش عکاسی شده یا ۴ اثر موشن گرافیک یا ۴ تیزر یا ۴ تصویربرداری از تئاتر یا ترکیبی از آنها.

 تبصره ١‐ امتیاز با ارائه مدرک معتبر بر اساس آئیننامه حقوق پدید آورندەگان بر اساس موارد زیر سنجیده میشود:

 * دیپلم مرتبط ۴ امتیاز، غیر مرتبط ٢ امتیاز

* کاردانی مرتبط ٨ امتیاز، غیر مرتبط ۴ امتیاز
* کارشناسی مرتبط 16امتیاز، غیر مرتبط ٨ امتیاز
* کارشناسی ارشد، مرتبط ٣٢ امتیاز، غیر مرتبط 16امتیاز
* دکترا، مرتبط ۶۴ امتیاز، غیر مرتبط ٣٢ امتیاز
* هر سال تجربه مازاد بر ٢ سال پیش نیاز برای هر سال آن ۶ امتیاز ( 36عکس از ١٢ اثر یا ١ تیزر یا ١ موشن گرافیک یا ١ فیلم از تئاتر در هر سال)
* عکاس گروه و ارائه بروشور با درج نام متقاضی برای هر نمایش ۵ امتیاز
* ارائه مدرک عکاسی تئاتر از آموزشگاههای آزاد مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد ١٠ امتیاز
* ارائه مدرک پیشرفته عکاسی و فیلمبرداری و نرم افزارهای مربوطه از آموزشگاههای آزاد مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد ٢ امتیاز
* ارائه گواهی حضور در ورکشاپها و کارگاههای مربوط به عکاسی ارائه شده توسط انجمن صنفی بنام متقاضی ١ امتیاز
* ارائه پژوهش، مقاله، پایان نامه، تالیف، ترجمه در حوزه عکاسی تئاتر ۵ امتیاز
* ارائه گواهی شرکت در مسابقات عکاسی تئاتر معتبر ٢ امتیاز
* تقدیر شدن عکس متقاضی در جشنوارەهای تخصصی عکس تئاتر معتبر هر دوره ٣ امتیاز
* برگزیده شدن اول و دوم و سوم متقاضی در جشنوارەهای تخصصی عکس تئاتر معتبر هر دوره ۵ امتیاز
* کسب مقام در مسابقات بین المللی عکاسی با ارئه گواهینامه ٣ امتیاز
* شرکت در نمایشگاه گروهی عکس تئاتر هر نمایشگاه ١ امتیاز
* برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس تئاتر ۵ امتیاز
تبصره ٢‐ رشته مرتبط منظور عکاسی، سینما و تئاتر در دورەهای دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست.

 

۵-٣‐ عضویت پیوسته:

١‐ اعضای وابسته »انجمن صنفی« بعد از ٢ سال عضویت مستمر در انجمن می توانند به صورت عضو پیوسته درآیند.

٢‐ برای تبدیل عضویت از وابسته به پیوسته ارائه درخواست تغییر عضویت به همراه ٣ تصویر از ۴٢ نمایش عکاسی شده طی ٢ سال متوالی الزامی است.
تبصره ١‐ هیچ عضوی در بدو ورود به انجمن نمیتواند عضو پیوسته باشد.
تبصره ٢‐ اعضای پیوسته قبلی »انجمن عکاسان خانه تئاتر« همچنان شرایط پیوستگی خود را حفظ می کنند.

 

۵-۴‐ عضویت افتخاری :

 ۵-۴-١ واجدان شرایط عضویت افتخاری لازم است ضمن پرکردن فرم مربوط به عضویت افتخاری، فتوکپی مدارک شناسایی و تحصیلی و ٢ قطعه عکس ۴x٣ شخصی خود را به دبیر انجمن صنفی تحویل دهد. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف هستند و در انتخابات نیز حق رأی ندارند.

تبصره ١‐ كلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ كس را نمی توان به عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت در صورت داشتن شرایط عضویت در آن منع نمود.

 تبصره ٢‐ در صورت شکایت متقاضیان مبنی بر عدم پذیرش عضویت (به دلیل عدم احراز شرایط) یا تعلیق از عضویت اعضا، هیئت مدیره مکلف است پس از بررسی شکایت موضوع را به شورای داوری انجمن صنفی احاله کند و تصمیمات شورای داوری در این زمینه قطعی است.

 تبصره ٣ – در صورتی كه هر یك از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد؛ یا در صورت عدم اشتغال ارادی درصنف مربوط بیش از ۶ ماه به تشخیص هیئت مدیره یا در صورت صدور آرای قطعی از سوی مراجع قضایی کشور مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی، از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته شده و توسط مسؤولان انجمن صنفی از موضوع مطلع خواهد شد؛ لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

 

X

Right Click

No right click